Ochrana osobných údajov

Aj pre nás je dôležitá ochrana súkromia, a preto sa snažíme o čo najväčšiu ochranu Vašich údajov.

Dňa 25. 05. 2018 sa stalo účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“), ktoré je spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie. Z toho dôvodu vás v súlade s článkom 13 GDPR informujeme o tom, čo sa bude diať s vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe záujmu o naše aktivity poskytli a aké sú vaše práva spojené s ochranou vašich osobných údajov.

1. Kto je správca Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúva nezisková organizácia Eviana, n. o. so sídlom Československej armády 6, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 35582855.

2. Aké osobné údaje sú predmetom spracúvania?

Predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Vás mohli na základe Vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Konkrétne sú predmetom spracúvania nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko a e- mailová adresa.

3. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás na základe Vášho súhlasu s ich spracúvaním. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad zo Siete škôl a školských zariadení zverejnenom na Minedu.sk.

4. Na aké účely sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame a používame na priebežné informovanie Vás o konaní našich vzdelávacích a iných aktivít, o prípadných zmenách spojených s vybranou aktivitou a jej realizovaním a kvôli potvrdeniu o prihlásení sa na aktivitu, ktorú ste si vybrali.

5. Počas akej doby budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na vyššie uvedené účely po dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby si budeme žiadať od Vás opätovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

6. Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám.

Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb.

7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít a ich ochranu považujeme za dôležitú súčasť našej činnosti. Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

  1. a) Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov– Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie cezhraničnom prenose alebo o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
  2. b) Právo na prístup k osobným údajom– Máte právo na potvrdenie skutočnosti, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
  3. c) Právo na opravu– V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.
  4. d) Právo na výmaz– Právo na výmaz znamená, že máte právo „byť zabudnutý/á“. V niektorých prípadoch stanovených GDPR (napr. ak podľa vášho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracúvali Vaše osobné údaje) máme povinnosť na základe vašej žiadosti vymazať Vaše osobné údaje.
  5. e) Právo na obmedzenie spracovania – Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si želáte, aby sme spracovali Vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať.
  6. f) Právo na prenosnosť údajov– Uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch, ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. V takom prípade odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
  7. g) Právo uplatniť námietku– Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.
  8. h) Právo podať sťažnosť– V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaním, týmto orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na e-mailovej adrese info@eviana.sk. V prípade, že by ste chceli uplatniť Vaše práva osobne, môžeme Vám uplatnenie Vašich práv umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

8. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

9. Ako môžete odvolať váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

V prípade, že sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak urobiť na e-mailovej adrese info@eviana.sk. V odvolaní uveďte Vaše meno a priezvisko.

10. Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území štátov Európskej únie.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@eviana.sk.