Výročná správa

Správa o činnosti za rok 2017

Eviana, n. o., Československej armády 6,

040 01 Košice, IČO: 35582855

(do 14.12.2016: Naša šanca, n.o., 044 13 Kokšov – Bakša 47, IČO: 35582855)

Účelom n.o. je sociálna, humanitárna a zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a ochrana zdravia obyvateľstva, environmentálna výchova a vzdelávanie, poskytovanie poradenstva pri riešení environmentálnych problémov.

Správna rada

Správna rada schválila výročnú a finančnú správu za rok 2016. Na svojom stretnutí v decembri 2017 správna rada odsúhlasila návrh programovej ponuky neziskovej organizácie na rok 2018.

Dozorná rada

Funguje na základe dobrovoľníctva. Stretla sa v decembri 2017 a konštatovala bezproblémové fungovanie organizácie a nakladanie s finančnými prostriedkami. Odporúčala registráciu organizácie pre prijímanie 2-3 % z dane z príjmu.

Riaditeľka

Inštitút riaditeľa aj v roku 2017 fungoval na základe dobrovoľníctva. V priebehu roka riaditeľka Mgr. Jana Nimcová zvolala 4 porady lektorov poskytujúcich výchovno-vzdelávacie programy. Zabezpečila všetky formálne úkony spojené registráciou pre prijímanie 2-3 % z dane z príjmu za rok 2017. V decembri 2017 sa uskutočnilo neformálne stretnutie potenciálnych spolupracovníkov, konzultantov a podporovateľov organizácie.

Činnosť organizácie v roku 2017

Podrobné informácie o činnosti sú zdokumentované na webovej stránke www.eviana.sk.

Pre školy

Výučbové programy s pomôckami Záhrada mlčky, Dážďovková párty, Dlaň plná záhradných inšpirácií, Byť v lese, Ekopranie

Výchovnovzdelávacie programy v témach odpad, kompostovanie, voda, záhrada, ochrana prírody a krajiny, liečivé rastliny, ekopranie a ekočistenie

Workshopy na dizajnovanie prírodných záhrad, dažďových záhrad, kompostovanie

Exkurzie a tábory v prírode spojené s ekovýchovou

Pre učiteľov

Metodické dni na tému ODPAD

Pre verejnosť

Prednášky, semináre, workshopy, festivaly, konferencie, odborné konzultácie

v témach kompostovanie, prírodné záhrady a jedlé mestá, alternatívne spôsoby vzdelávania, environmentálna výchova a vzdelávanie, živý plot, vegetačná strecha, biopestovanie, sebestačnosť, zdravé bývanie

Pravidelné vzdelávanie

V období január – jún a september – december 2017 sa 1x týždenne konalo vzdelávanie pre školy v priestoroch EkoParku Holá Hora TS Mesta Prešov

Pravidelne 1 x mesačne sa uskutočňovali tematické prednášky a stretnutia komunít na tému odpad, minimalizácia a separácia v kaviarni Libresso Books&Coffee v Prešove, ktorej sme bezodplatne poskytli odborné konzultácie v nastavovaní bezodpadovej prevádzky.

Informovanie o poskytovaných službách

Počas celého roka 2017 bola napĺňaná stránka www.facebook.com/eviananeziskovka/. Vznikla tiež stránka www.eviana.sk, ktorá bola počas celého roka dopĺňaná prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Finančná správa

Príjmy

Príjmy z poskytovania služieb – 4251,81

Príjmy z pôžičiek – 171

Príjmy – mylná platba – 45

SPOLU – 4467,81

Výdavky

Výdavky na služby – 2924,8

Prevádzková réžia – 806,86

Vrátka pôžičky – 100

Vrátka mylnej platby – 45

SPOLU – 3876,66

Schválené:

v Košiciach 31.3.2018 Mgr. Jana Nimcová

riaditeľka